Friday, June 1, 2012

1.   EVAN ME SUTAM 如是我闻:
2.    EKAM SAMAYAM  BHAGAVA KURUSU VIHARATI一时,世尊在拘楼国
KAMMASADHAMAN NAMA KURUNAM  NIGAMO
剑磨瑟昙城,与拘楼人住。
TATRA KHO  BAGAVA BHIKKHU AMANTESI
    于其处,世尊告诸比丘曰:
BHIKKHAVATO TI
「诸比丘!」
BHADANTE TI TE BIKKHU BAGAVATO
    彼等比丘应诺世尊曰:「世尊!」
PACCASSOSUN BHAGAVA ETADAVOCA
    世尊乃如是言:
3.    诸比丘!(EKAYANO AYAM BHIKKHAVE MAGGO)
为净众生、SATTANAM VISUDDHIYA
为度愁叹、SOKAPARIDEVANAM SAMATIKKAMAYA
为灭苦忧、DUKKHADOMANASSANAM ATTHANGAMAYA
为得真谛、NAYASSA ADIGAMAYA
为证涅盘,唯一趣向道,NIBBANASA SACCHIKIRIYAYA
即四念住YADIDAM CATTARO SATIPATANNA。
4.    云何为四念住?KATAME CATARO
    诸比丘!于此  IDHA BHIKKHAVE BHIKKU
,比丘于身观身而住,KAYE KAYANUPASSI VIHARATI
精勤、正知、正念,ATAPI, SAMPAJANO SATIMA
除世贪忧。   
VINNEYYA LOKE ABHIJJHADOMANASSAM

于受观受而住,VEDANASU  VEDANANUPASSI VIHARATI
精勤、正知、正念,ATAPI, SAMPAJANO SATIMA
除世贪忧。
VINNEYYA LOKE ABHIJJHADOMANASSAM
    于心观心而住,
CITTE CITTANUPASSI VIHARATI
  精勤、正知、正念,ATAPI, SAMPAJANO SATIMA

除世贪忧。  VINNEYYA LOKE ABHIJJHADOMANASSAM
于法观法而住,DHAMMESU DHAMMANUPASSI VIHARATI
精勤、正知、正念,ATAPI, SAMPAJANO SATIMA

除世贪忧。VINNEYYA LOKE ABHIJJHADOMANASSAM

No comments: