Sunday, November 14, 2010

Pertahanan Negara adalah merupakan satu aspek yang tersangat penting dalam pentabiran negara

Pertahanan Negara adalah merupakan satu aspek yang tersangat penting dalam pentabiran negara , ia bukan ada kena mengena dengan kekuatan angkatan teentera negara sahaja tetapi merangkumi banyak aspek seperti ekonomi , pendidikan , sains dan teknology . Sun Bing pengasas Seni Military SUN TZE telah menerangkan hukum ini dengan jelas dalam bukunya. Kegawatan Ekonomi 1997 juga telah membawa perutusan yang penting , sesebuah negara dapat dimusnahkan tanpa serangan militari , jika negara ini tidak mampu mengurus ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan sunguh sungguh.
Setiap rakyat ada menyumbang terhadap pertahan negara. Tanpa asuhan ibubapa dan didikan guru manpukah seseorang askar menjadi dewasa untuk mempertahankan negara?Tanpa penglibatan orang rami dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan mampukah pihak angkatan tentera mendapat bekalan barangan dab perkhidmatan yang diperlukan.
Berdasarkan fakta fakta tersebut , maka tidak boleh kita membuat kesimpulan bahawa yang tidak bertugas sebagai askar kurang taat kepada negara.
Kita harus memberikan penghargaan tinggi kepada anggota tentera negara atas usaha dan kotban mereka untuk mempertahankan tanah dan talian hidup (live lines)negara. Setiap tahun beratus ratus juta dibelanjakan untuk membiayai kos opetrasi dan pembangunan pertahanan negara , namun wang yang dibelanjakan ini mendatangkan pulangan yang tinggi.
Kesukaran untuk menarik kaum muda untuk menyertai pasukan pertahan wujud dibanyak negara. Untuk mengatasi masalah ini ada negara mewajibkan rakyatnya untuk berkhidmat sebagai askar untuk satu jangka masa yang tertentu selepas genap usia 21. Ada juga membenarkan pendatang asing untuk berkhidmat sebagai tukang masa, tukang mekanik , ahli muzik dan ahli sain di angkatan tentera mereka.
Untuk menggalakan lebih ramai pemudah negara untuk menyertai angkatan tentera Malaysia adalah penting nya bagai kementerian dan agensi kerajaaan yang berkenaan untuk memberitahu mereka dengan jelas , kerjaya ini adalah kerjaya yang sangat mencabar , bermakna dan mempunyai ganjaran yang tinggi.
Semasa berkhidmat untuk angkatan tentera , seseorang anggota angkata tentera dapat menerima pelbagai latihan seperti latihan fizikal , latihan kempinpinan dan latihan kemahiran yang istimewa.
Anggota angkata tentera yang cermelang juga dihantar ke luar negara untuk menerima latihan khas dan menjalankan penyelidikan.
Kesimpulannya berkhidmat sebaga seorang anggota tentera adalah sesuatu yang bangga dan bermakna kerana dapat memainkan peranan penting untuk mempertahankan negara dan mendorong inovasi dan transformasi negara.

No comments: