Wednesday, April 20, 2011

社区协调功作的一般程序

(一)准备程序:

1睦邻计划中心的成员也就是每一位社区的居民dou you义务观察社区上的纠纷或紧张现象


2睦邻计划中心的成员也就是每一位社区的居民douyou义务向睦邻计划中心的主席呈报社区上的纠纷或紧张现象

3睦邻计划中心的主席 联络国家团结局委任之社区协调功作人员
4睦邻计划中心的主席向国家团结局的区域办事处的官员提呈纠纷或紧张现象的报告
5睦邻计划中心的主席,国家团结局的区域办事处的官员(pegawai perpaduan daerah/pegawai perpaduan bahagian /penolong pegawai perpaduan)确保协调功作尽快展开以回复和谐
(二)会议程序:(Proses Mediasi)


6社区协调功作人员(Mediator) 国家团结局的区域办事处的官员(pegawai perpaduan daerah/pegawai perpaduan bahagian /penolong pegawai perpaduan) 尽快安排与当事人会面

7 协调功作包括了 社区协调功作人员(Mediator)i)协调功作包括了i)聆听投诉ii)让双方提出诉求iii)互相让步iv)解开盲点v)和解vi)实行和解
8)Kaedah Mediasi yang digunakan
i) Melihat dan Mendengar
ii)Membuat Penilaian
iii)Memberi cadangan\
iv)Mengadakan rundingan
v)Mendapat Persetujuan Keduadua pihak
9)Melapurkan hasi mediasi kepada Pegawai Perpaduan daerah ,pegawai peroaduan bahagian dan peembantu pegawai perpaduan

C)Pasca Mediasi
10 Mengadakan case conferencing jika diperlukan , sekiranya
masih terdapat ketegangan perhubungan
11)11 Jika ketegangan masih berlaku, mediasi kali kedua dijalankan seperti para A(ii)
12)Pengerusi RT/PPD/PPB/PPP Merancang dan melaksanakan aktiviti pemulihan yang sesuai bagi memulihkan keadaan
13)Pengerusi RT/PPD/PPB/PPP Membuat pemantauan secara rapi bagi memastikan
Penyelesaian kepada pengarah pengurusan perpaduan
14)Pengerusi RT/PPD/PPB/PPP Mengumpul dan melporkan keskes mediasi kepada Pengarah Pengurusan Perpaduan
15) ppp Membuat analisis dan menyediakan kes kes mediasi yang dijalankan

No comments: