Wednesday, April 20, 2011

KEJADIAN PERGADUHAN DAN KETEGANGAN HUBUNGAN DALAM MASYARAKAT

I) PRA MEDIASA


1Ahli RT mengesan Pergaduhan yang berlaku scara spontan/Ketegangan perhubungan dalam KRT masing masing
2)Ahli RT Melapurkan Kepada pengerusi RT mengenai Pergaduhan /Ketegangan perhubungan yang dikesan
3) Pengerusi RT menghubungi Mediator yang dilantik oleh JPNIN untuk menjalankan mediasi.

4) Pengerusi RT melapurkan mengenai kejadiaan pergaduhan/ Ketegangan perhubungan dengan serta merta kepada pegawai perpaduan daerah/pegawai perpaduan bahagian /penolong pegawai perpaduan

5) Pengerusi RT/Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan memastikan mediasi diadakan dengan serta merta untuk memulihkan keadaaan

II)Mediasi

6) Pengerusi RT/Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan mengadakan Pejumpaan dengan pihak yang terlibat

7)Mediator menjalankan Mediasi yang meliputi pekara pekara yang berikut
i) Mendengar pengaduan,ii) Tuntutan Kedua dua pihak ,iii)tawar menawar ,iv)menyelesaikan kebuntuan ,v)Persetujuan kedua dua pihak,vi)Pelaksanaan Persetujuan

8)Kaedah Mediasi yang digunakan oleh mediator adlah seperti berikut
i) Melihat dan Mendengar ,ii) Menilai ,iii)Mencadang ,iv) Mengadakan rundingan , v)Mendapat persetujuan antara dua pihak
9)Mediator melapurkan hasil mediasi kepada Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan

iii) Pasca Mediasi
10)Mediator Mengadakan case conferencing jika diperlukan sekiranya masih terdapat ketegangan perhubungan
11)Jika ketegangan masih berlaku mediasi kedua dijalankan oleh mediator seperti para ii)6
12)Pengerusi RT /PBD/PBB/PPP Merancang dan melaksanakan aktiviti pemulihan yang sesuai bagi memulihkan keadaan
13)Pengerusi RT /PBD/PBB/PPP membuat pemantauan secara rapi bagi memastkan kejadian tidak berulang lagi.
14)Pengerusi RT /PBD/PBB/PPP mengumpul dan melapurkan kes kes mediasi dan penyelesaian Kepada pengarah pengurusan perpaduan.
15)Pengarah pengurusan Perpaduanmembuat analisa dan menyediakan laporan bulana mengenai Kes kes mediasi yang diadakan

No comments: