Thursday, May 31, 2012

EKAYANO AYAM BIKKHAVE MAGGO
この道は比丘が遵う道で
SATTANAM VISUDDHIYA
もろもろの生けるものが清まり、
SOKAPARIDEVANAM SAMATIKKAMAYA
...
愁いと悲しみを乗り越え、
DUKKHADOMANASSANAM ATTHANGAMAYA
苦しみと憂いが消え、
NAYASSA ADHIGAMAYA
正理を得、
NIBBANASSA SACCHIKIRIYAYA
涅槃を成達成するるための唯一の方法です。
YADIDAM CATTARO SATIPATTHANA
即ち四念処です
KATAME CATTARO
四と言うのは?

No comments: